Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2005-05-04

1. Identyfikacja substancji / preparatu
  &nbspIdentyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Fuksyna zasadowa

Nr katalogowy: bm-438140124;

Przeznaczenie / zastosowanie: odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez.

 

POCH Spółka Akcyjna
44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11
tel.: (032) 239-22-50; fax (032) 239-21-15; e-mail: szefprod@poch.com.pl
Tel. alarmowy +606-659-006

 

 

2. Skład i informacja o składnikach

Synonimy: fuksyna, C.I. 42510, rozaniliny chlorek

Numer CAS: 632-99-5

Ciężar cząsteczkowy: 337.85

Wzór chemiczny: C20H20ClN3

Numer WE: 211-189-6

 

 

3. Identyfikacja zagrożeń

Nie jest klasyfikowana jako substancja niebezpieczna.

 

 

4. Pierwsza pomoc

Przy kontakcie z oczami:

przepłukać wodą, przy szeroko odciągniętej powiece.

Przy kontakcie ze skórą:

zmyć wodą, zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Przy spożyciu:

podać dużą ilość wody, spowodować wymioty. Wezwać lekarza.

Przy wdychaniu:

świeże powietrze.

 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze:

woda, piana, proszek, CO2.

Szczególne zagrożenia:

substancja palna. W przypadku pożaru może wydzielać niebezpieczne gazy: HCl, NOx.

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

Stosować gazoszczelną odzież ochronną i indywidualny aparat do oddychania.

Inne:

brak.

Nie dopuścić do przedostania się wody po gaszeniu pożaru do wód powierzchniowych lub gruntowych.

 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Unikać kontaktu z substancją. Unikać pylenia. Nie wdychać pyłu. Zebrać na sucho, przekazać do likwidacji. Oczyścić zanieczyszczony teren. Nie dopuścić do dostania się do wód, ścieków i gleby.

 

 

POCH S.A. Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

Strona 1 z 3

 

Fuksyna zasadowa

7. Postępowanie z substancją / preparatem i jej / jego magazynowanie

Obchodzenie się z substancją: Zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja). Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z pkt.8. Nie opróżniać do kanalizacji.

Magazynowanie:

szczelne opakowanie, suche pomieszczenie. Temperatura pokojowa (zalecana +15 do +25°C).

 

 

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Paramerty kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): nie ustalone.

Stosować odpowiednią wentylację wywiewną, miejscową i ogólną zapewniającą utrzymanie stężenia produktu w powietrzu poniżej określonych limitów (minimum 10-krotna wymiana powietrza na godzinę). Zaleca się wyposażenie miejsca pracy w wodny natrysk do płukania oczu oraz prysznic. Środki ochrony indywidualnej powinny być tak zaprojektowane i wykonane aby wykluczały zagrożenie i inne niedogodności w przewidywanych warunkach użytkowania, chroniące przed chemikaliami.
Dz.U. nr 217, Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 (poz. 1833); Dz.U. nr 80, Rozporządzenie z dnia 31 marca 2003 (poz. 725)

Środki ochrony indywidualnej:

ochrona dróg oddechowych: konieczna gdy powstają pyły - respirator

ochrona oczu: konieczna - okulary ochronne typu gogle

ochrona rąk: konieczna - rękawice ochronne, chroniące przed chemikaliami (znak CE)

ochrona ciała: konieczna - ubranie ochronne

środki ochronne i higieny:

zmienić zanieczyszczoną odzież, wymyć ręce po pracy z tą substancją.

 

 

9. Własności fizykochemiczne

Forma: ciało stałe

Kolor: zielony

Zapach: prawie bez zapachu

pH: około 5 - 6 (1 g/l H2O, 20°C)

Temperatura topnienia: około 235°C (rozkład)

Temperatura wrzenia: nie dotyczy

Temperatura samozapłonu: brak danych

Temperatura zapłonu: brak danych

Granice wybuchowości: brak danych

dolna:

górna:

lepkość dynamiczna:

lepkość kinematyczna:

Ciśnienie par: brak danych

Gęstość: brak danych

Ciężar nasypowy: około 500 kg/m3

Rozpuszczalność:

w wodzie: 4 g/l (25°C)

w rozpuszczalnikach organicznych: etanol - 30 g/l (25°C)

log P(w/o):

 

 

POCH S.A. Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

Strona 2 z 3

 

Fuksyna zasadowa

10. Stabilność i reaktywność

Warunki których należy unikać: brak.

Materiały których należy unikać:

silne utleniacze

Niebezpieczne produkty rozkładu: brak.

Następne dane: brak.

 

 

11. Informacje toksykologiczne

Informacje toksykologiczne:

brak danych ilościowych.

Pozostałe dane:

w warunkach przemysłowych nie stwarza zagrożenia.

 

 

 

12. Informacje ekologiczne

Brak danych. Przy fachowym i ostrożnym posługiwaniu się substancją nie powinny wystąpić problemy ekologiczne. Nie dopuścić do dostania się do wód, ścieków lub gleby.

 

 

13. Postępowanie z odpadami

POCH S.A. przyjmuje do likwidacji substancje chemiczne zakupione w POCH S.A. oraz opakowania po tych substancjach. Dostawy substancji i opakowań należy każdorazowo uzgadniać z POCH S.A. Utylizacją odpadów powinny zająć się wyspecjalizowane firmy. Opakowanie jenorazowego użytku traktować jak odpad i przekazać odbiorcy odpadów. Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z właściwym terenowo wydziałem ochrony środowiska.

Ustawy z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62, poz. 628), z dnia 11.05.2001 (Dz.U. nr 63 poz. 638).
Rozporządzenie z dnia 27.09.2001 (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

 

 

14. Informacje o transporcie

Klasa ADR i grupa pakowania: nie jest przedmiotem przepisów transportowych

Numer UN: nie dotyczy

Nazwa materiału (wg UN): nie dotyczy.

 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Symbol i oznaczenie zagrożenia produktu:

nie dotyczy; .

R: nie dotyczy:

.

S: nie dotyczy:

.

Rakotw. Kat. 3

Dz.U. nr 171, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1666)
Dz.U. nr 173, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1679)
Dz.U. nr 199, Rozporządzenie z dnia 2 września 2003 (poz. 1948)
Dz.U. nr 169, Obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2003 (poz. 1650)
Dz.U. nr 168, Rozporządzenie z dnia 5 lipca 2004 (poz. 1762)
Dz.U. nr 2, Rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2004 (poz. 8)
Dz.U. nr 243, Rozporządzenie z dnia 29 października 2004 (poz. 2440)
Dz.U. nr 260, Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 (poz. 2595)
Dz.U. nr 140, Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2002 (poz. 1171)
Dz.U. nr 11, Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 (poz. 84)
Dz.U. nr 142, Ustawa z dnia 5 lipca 2002 (poz. 1187)

 

 

16. Inne informacjeInformacje oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Główne źródła danych:
ULMANN'S ENCYCLOPEDIA OF INDUSTRIAL CHEMISTRY
THE MERCK INDEX, THIRTEENTH EDITION
ORGANIC SOLVENTS, THIRD EDITION
BEILSTEIN HANDBUCH DER ORAGANISCHEN CHEMIE
GMELINS HANDBUCH DER ANORGANISCHEN CHEMIE
THE VAPOUR PRESSURE OF PURE SUBSTANCES, ELSEVIER, S.P.C. 1973
KARTY CHARAKTERYSTYKI CIOP
REGISTRY TOXIC EFFECTS OF CHEMICAL SUBSTANCES
INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY

Niniejsza karta stanowi własność POCH S.A. z Gliwic i charakteryzuje wyłącznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i nazwą firmy.

 

 

POCH S.A. Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego

Strona 3 z 3